Home Technology Euro Truck Simulator 2 -online.pl

Euro Truck Simulator 2 -online.pl

WiadomoϾ
gry
dzisiaj, 11: 55

Ruszy³a otwarta beta patcha 1.38 do gry Euro Truck Simulator 2. Aktualizacja obfituje w zmiany. Gruntownie przerobiono mapê jednego z francuskich miast i wprowadzono liczne ulepszenia grafiki oraz sterowania.

Patch przynosi m.in. gruntowne ulepszenia miasta Lille.

Patch 1.38 to m.in.:

  1. gruntowny lifting miasta Lille;
  2. unikalne salony sprzeda¿y dla producentów ciê¿arówek;
  3. dodanie efektu SSAO;
  4. ulepszenia interfejsu i sterowania;
  5. dodatkowe trasy dla niestandardowych ³adunków.

Studio SCS Software rozpoczê³o otwart¹ betê patcha 1.38 do Euro Truck Simulator 2. Aktualizacja przynosi sporo nowoœci i ulepszeñ, ale zainteresowani powinni mieæ na uwadze, ¿e ³atka wci¹¿ nie jest w pe³ni dopracowana. Jeœli niestraszne Wam problemy techniczne, to mo¿ecie wzi¹æ udzia³ w testach za pomoc¹ interfejsu klienta Steam. W Bibliotece kliknijcie prawym przyciskiem myszy na grze i wybierzcie „W³aœciwoœci”, a nastêpnie w zak³adce „Beta” ustawcie „1.38 public beta”. Nie s¹ wymagane ¿adne has³a – w otwartej becie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy zainteresowani.

Aktualizacja wprowadza m.in. du¿e zmiany we francuskim mieœcie Lille. Poprawiono wygl¹d i zmieniono uk³ad ulic, tak aby bli¿ej odpowiada³ rzeczywistoœci. Wspó³graj¹ z tym modyfikacje znaków drogowych. Ulepszono równie¿ sceneriê oraz zwiêkszono poziom detali roœlinnoœci. Ró¿nice s¹ ogromne, co mo¿ecie zobaczyæ na poni¿szym obrazku:


U góry dotychczasowa wersja Lille. Na dole wersja miasta z patchem 1.38.

Ponadto po aktualizacji ka¿dy producent cie¿arówek uzyskuje unikalnie zaprojektowane salony sprzeda¿y. Takiemu liftingowi poddano wszystkie punkty tego typu w œwiecie gry.

Patch wzbogaca równie¿ grafikê ETS2 o efekt SSAO (screen space ambient occlusion, czyli okluzja otoczenia przestrzeni ekranu), zapewniaj¹cy bardziej realistyczne cienie oraz ³adniejszy wygl¹d lœni¹cych powierzchni.

Aktualizacja 1.38 wzbogaca tak¿e system doboru lakieru o mo¿liwoœæ wpisywania kodów konkretnych kolorów, co u³atwia harmonizowanie wygl¹du floty ciê¿arówek w naszej firmie. Odœwie¿ono równie¿ interfejs modu³u GPS oraz poprawiono wiele niedoróbek wizualnych na ca³ej mapie gry. Z kolei posiadacze dodatków Special Transport oraz Road to the Black Sea otrzymali trzy dodatkowe trasy dla niestandardowych ³adunków. Nie zabrak³o równie¿ ulepszeñ sterowania i poprawek b³êdów.

Przypomnijmy, ¿e Euro Truck Simulator 2 zadebiutowa³ w paŸdzierniku 2012 roku. Pomimo prawie oœmiu lat na karku projekt nadal cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹. W najgorêtszym momencie wczorajszego dnia w tytu³ ten bawi³o siê prawie 37 tysiêcy graczy jednoczeœnie.

  1. Oficjalna strona gry
  2. Recenzja gry Euro Truck Simulator 2 – tirem po drogach Europy
  3. Euro Truck Simulator 2 – poradnik do gry

Zapraszamy Was do polubienia profilu Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.

Read More

Must Read

Barbers have their work cut out as appeal industry opens in the middle of lockdown

By Sam Spiller 9h ago Share this article: ShareTweetShareShareShareEmailShare It’s hair-raising stakes for South Africa’s beauty sector as barber shops and salons reopen and adjust to new health and safety guidelines. For Yogi’s Barber Shop on Buitengracht Street in Cape Town’s CBD, the reopening has amounted to a new experience for customers and owner Yogesh…

Last drape closes on 2 of South Africa’s biggest thespians

By Nkululeko Nene 10h ago Share this article: ShareTweetShareShareShareEmailShare Minister of Sports, Arts and Culture Nathi Mthethwa paid tribute to the actress Mary Twala, and mother of TV personality and socialite Somizi Mhlongo-Motaung, saying the country had lost a great talent. According to a statement from the Department of Sport, Arts and Culture Twala, 80,…

196,750 verified coronavirus cases in South Africa as deaths climb to 3,199

Health minister Dr Zweli Mkhize has announced that there are now 196,750 total cases of coronavirus in South Africa. This is an increase of 8,773 cases from the 187,977 cases reported on Saturday – which saw a new 24-hour high for the country of 10,853 cases. The minister announced 173 new Covid-19 related deaths, taking…

Charlize Theron “valide complètement” le geste de Adèle Haenel contre Polanski aux César

CINÉMA - Elle “comprend et valide totalement le geste”. Actrice et productrice incontournable à Hollywood, et notamment ces jours-ci dans un long-métrage de Netflix, Charlize Theron incarne et met en avant depuis le début de sa carrière des femmes libres, qui ne renoncent jamais face à l’adversité.Alors forcément, quand elle est interrogée sur le sujet,…

Almost 7 Lakh Coronavirus Cases In India, 3rd Worst-Hit In World

Coronavirus India: The recovery rate stands at 60.85 per cent.New Delhi: India has overtaken Russia as the third worst-hit country by coronavirus after the total number of cases crossed 6.9 lakh on Sunday. The Union Health Ministry reported 24,248 cases and 425 deaths in the last 24 hours. The fresh cases and deaths have pushed…